Choose your language
and country
czeski
niemiecki
węgierski
łotewski
rumuński
słowacki
ukraiński

Konkurs

Facebook albo Instagram

Tego jeszcze nie było!
Wielki KONKURS ROYALFASHION.PL
Weź udział w NOWOROCZNYM konkursie i wygraj wyjątkowe nagrody!Czekają na Ciebie: Apple Watch x3, MacBook x1, Apple AirPods x5, Iphone 12 mini 64GB x1

Jak wygrać?

 1. Kup dowolne produkty w naszym sklepie internetowym www.royalfashion.pl w dniach 01.12.2020-06.01.2021r.
 2. Zrób stylizacje z naszymi produktami. Zamieść ją na FB RoyalFashion pod postem konkursowym. NIE ZAPOMNIJ DODAĆ NUMERU ZAMÓWIENIA.
 3. Polub i udostępnij post konkursowy.
 4. Bądź aktywna na naszych profilach: komentuj, lajkuj, dodawaj opinie- BĘDZIEMY TO BRALI POD UWAGĘ
 5. Zaobserwuj nasz profil na INSTAGRAMIE.


REGULAMIN NOWOROCZNEGO KONKURSU ROYALFASHION

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą „Noworoczny konkurs Royal Fashion” -(„Konkurs”).
 2. Organizatorem konkursu jest Royal Fashion Vipol Sp. z.o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700112 , NIP 5223103395, REGON 368499313 (, „Organizator).
 3. Sponsorem nagród jest Organizator - Royal Fashion Vipol Sp. z.o.o.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzców Konkursu.
 5. Konkurs trwa od 11 grudzień 2020 od godziny 16:00, do 11 stycznia 2021 roku do godziny 23:59, a ogłoszenie zwycięzcy nastąpi nie później niż 15 stycznia 2021 roku do godziny 18:00. W konkursie biorą udział numery zamówień/paragonów produktów zakupionych w dniach 01.12.2020 – 06.01.2021 Nagrody w konkursie
  a) Nagroda główna - Apple MacBook AIR 13- jedna sztuka,
  b) Nagroda drugiego stopnia - Apple iPhone 12 mini 64 GB - jedna sztuka,
  c) Nagrody trzeciego stopnia Apple Watch SE 40mm - trzy sztuki
  d) Nagrody pocieszenia - Apple AirPods II – pięć sztuk,
 6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 7. Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
 8. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Konkursu. Naruszenie zasad Regulaminu równoznaczne jest z wykluczeniem z Konkursu.
 9. Uczestnikiem Konkursu (Uczestnik”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 10. Konkurs prowadzony jest na profilu na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/RoyalFashionSklep/
 11. Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne oraz darmowe.
 12. Wzięcie udziału w Konkursie, jest jednocześnie oświadczeniem, że osoba zgłaszająca udział jedynym autorem pracy konkursowej oraz posiada do niej pełne prawa autorskie.
 13. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 14. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora i pracownicy Koordynatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, a także wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo małżonka i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 2 Zasady i przebieg Konkursu:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby które zakupiły produkt, o dowolnej wartości, na stronie internetowej Royalfashion.pl lub w sklepie stacjonarnym Royal Fashion w Warszawie przy ul. Chmielnej 6, od dnia 01.12.2020 do dnia 06.01.2020 i dodały zdjęcie ze stylizacją zakupionego produktu lub zakupionych produktów, pod postem konkursowym na Facebooku. Dodatkowo napisały opinię o produkcie oraz dodały numeru zamówienia do swojego wpisu pod postem konkursowym.
 2. Numer zamówienia Uczestnik konkursu znajdzie w mailu z potwierdzeniem złożenia zamówienia, otrzymamy od sklepu Royalfashion.pl, lub na paragonie fiskalnym dołączonym do zamówionych towarów.
 3. Zadanie konkursowe powinna zostać opublikowana w terminie trwania Konkursu czyli do dnia 11.01.2021.
 4. Organizator konkursu zachęca Uczestników konkursu do polubienia profilu Royalfashion na FB i Instagramie, polubienia postu konkursowego oraz udostępnienia postu konkursowy na swoim profilu.
 5. W konkursie brane jest pod uwagę zaangażowanie Uczestników konkursu w mediach społecznościowych Organizatora. Zaangażowanie polegające na udostępnianiu postów, dodawaniu opinii o sklepie, komentowanie postów oraz dodawanie polubień pod postami. Interactivity index jest oceniany na postawie narzędzia zewnętrznego.
 6. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie własnego konta w serwisie społecznościowym Facebook.
 7. Warunkiem koniecznym jest dodanie numeru zamówienia do Pracy Konkursowej.
 8. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełniać warunki wskazane w Regulaminie oraz wykonać Zadanie konkursowe.
 9. Zabrania się przesyłania Prac Konkursowych przedstawiających nagość, obraźliwych, szerzących nienawiść, obrażających uczucia religijne lub naruszających prawo. Zabrania się umieszczania znaków wodnych, danych osobowych oraz linków.
 10. Uczestnik Konkursu może składać jedną Pracę Konkursową do jednego zamówienia. Uczestnik, niezależnie od liczby zgłoszonych Prac Konkursowych może zdobyć tylko jedną nagrodę.
 11. Przesyłając Pracę Konkursową Uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej, nie obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich. W przypadku, gdy na Pracy Konkursowej znajduje się wizerunek Uczestnika lub innej osoby trzeciej, Uczestnik przesyłając Pracę Konkursową zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na Pracy Konkursowej wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku przez Organizatora (w szczególności w informacji o wynikach Konkursu).
 12. Zgłoszenie Pracy Konkursowej przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora wszelkich autorski praw majątkowych do Prac Konkursowych bez żadnych ograniczeń terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili zgłoszenia Pracy Konkursowej polach eksploatacji obejmujących w szczególności prawo do rozpowszechniania, zwielokrotniania dowolną techniką, używania, dostosowywania, edytowania i wielokrotnego publikowania Pracy Konkursowej w dowolny sposób, zarówno w celach komercyjnych jak i niekomercyjnych, z prawem tworzenia dzieł zależnych.
 13. Autor Pracy Konkursowej przez fakt zgłoszenia swojego uczestnictwa zobowiązuje się nie wykonywać względem Organizatora ani jakichkolwiek jego następców prawnych swoich autorskich praw osobistych.
 14. Przesyłając Pracę Konkursową Uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia wszelkich szkód jakie może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich dotyczących praw autorskich do Pracy Konkursowej, praw do wizerunku lub wszelkich innych praw lub dóbr osobistych.
 15. O wyborze zwycięskich Prac Konkursowych decyduje Organizator wg własnego uznania i oceny, biorąc w szczególności pod uwagę zasady konkursu.
 16. 16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  a. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta na portalu internetowym Facebook;
  b. biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta na portalu internetowym Facebook;
  c. prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;
  d. prowadzą działania, co, do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad; funkcjonowania Konkursu,
  e. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek;
  f. używają skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się na portalu internetowym Facebook;
  g. korzystają z materiałów (treści) naruszających jakiekolwiek prawa osób lub podmiotów trzecich, w szczególności takie jak dobra osobiste lub autorskie prawa majątkowe tych osób lub podmiotów.

§ 3 Nagrody i zasady ich przyznawania

 1. W konkursie może zostać nagrodzonych maksymalnie 10 Uczestników.
 2. Jednemu Uczestnikowi przyznawana jest jedna Nagroda.
 3. W konkursie przyznawana są następujące nagrody rzeczowe:
  a) Nagroda główna Apple MacBook AIR 13 - jedna sztuka,
  b) Nagroda II Apple iPhone 12 mini 64 GB - jedna sztuka,
  c) Nagroda IIIApple Watch SE 40mm – trzy sztuki,
  d) Nagroda pocieszenia Apple AirPods II - pięć sztuk,
 4. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na gotówkę.
 5. O wyborze zwycięskich Prac Konkursowych decyduje Organizator wg własnego uznania i oceny, biorąc w szczególności pod uwagę kreatywność Prac Konkursowych oraz zaangażowanie Uczestnika konkursu w mediach społecznościowych Organizatora.
 6. Przekazanie nagród odbędzie się za pośrednictwem poczty kurierskiej. Organizator skontaktuje się z wybranym Uczestnikiem za pośrednictwem Messengera.
 7. Warunkiem koniecznym przesłania przez Organizatora Nagrody jest przesłanie do Organizatora następujących danych osobowych:
  a) imienia i nazwiska Uczestnika;
  b) adresu e-mail;
  c) adresu zamieszkania Uczestnika;
  d) numeru telefonu kontaktowego;
 8. Uczestnik, którzy w ciągu dwóch tygodni od otrzymania informacji o przyznaniu Nagrody, nie prześlą do Organizatora danych, o których mowa w ust. 4, bezpowrotnie tracą prawo do Nagrody.
 9. Nagroda nieodebrane przez Uczestnika przechodzą na własność Organizatora i pozostają wyłącznie do jego dyspozycji. Nagród przewidzianych w Konkursie nie można zamienić na inne nagrody, ani na ekwiwalent pieniężny.
 10. Produkty otrzymane w ramach nagrody konkursowej, nie podlegają wymianie ani zwrotowi.
 11. Wynik konkursu zostanie opublikowany pod postem konkursowym, zgodnie z harmonogram konkursu, na profilu marki Royalfashion.pl do dnia 15.01.2021 do godziny 23:59
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących Nagrody w Konkursie, o ile powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności.
 13. Nagrody w konkursie podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

§4 Wyłonienie laureatów

 1. W celu wyłonienia Laureatów oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła 2-osobową komisję (dalej: Komisja).
 2. Komisja po zakończeniu konkursu oceni wszystkie opublikowane propozycje zawarte w prawidłowych zgłoszeniach do Konkursu.
 3. Komisja oceni opublikowane propozycje według własnego uznania, uwzględniając jakość i oryginalność każdej z nich oraz zaangażowanie w mediach społecznościowych Organizatora.
 4. Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników.
 5. Od decyzji Konkursu nie przysługuje odwołanie.
 6. Opinie Komisji o komentarzach konkursowych nie będą udostępniane.
 7. Przed wydaniem Nagrody, Organizator ma prawo zweryfikować wiek Laureata, w szczególności poprzez żądanie przesłania na adres poczty elektronicznej: skanu dokumentu tożsamości Laureata.
 8. W wypadku nie potwierdzenia przez Uczestnika pełnoletności Nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Organizatora

§5. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu przez Organizatora.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Organizator, tj. Royal Fashion Vipol Sp. z.o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa (POLSKA ), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m . st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700112, NIP 5223103395, REGON 368499313.
 3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników.
 4. Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestniczenia w Konkursie i otrzymania Nagrody.
 5. Administrator informuje, iż przysługuje Uczestnikowi:
  1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika;
  2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
  3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.
 6. Administrator informuje, iż Uczestnikowi nie przysługuje:
  1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 RODO.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook oraz Instagram, ani w żaden sposób powiązany z nimi.
 4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna na profilu FB Organizatora oraz w siedzibie Organizatora do dnia 15.01 2021 r.
 5. W przypadku wątpliwości, co do zgodności działania Uczestnika z postanowieniami Regulaminu, Organizator może wstrzymać wydanie Nagrody, do czasu ich wyjaśnienia.
 6. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za treści utracone w sieci Internet, treści przesłane w odpowiedzi na wysłanie wiadomości, indywidualne ustawienia komputerów Uczestników oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet, uniemożliwiające dostęp do treści zawartych na portalu internetowym Facebook, w tym na profilu.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel